лекарска грешка

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ЛЕКАРСКА ГРЕШКА. МЕДИЦИНСКИ ДЕЛИKТ

декември 6, 2020

Упражняването на всяка една професия е свързано с риск. В едни случаи рискът е по-малък, а в друга – значително по-голям и може да доведе до тежки последици за работника/служителя или за трети лица. Това важи с пълна сила за упражняването на лекарската професия. При упражняването и дори и най-малката лекарска грешка може да доведе до увреждане здравето на пациента или дори до неговата смърт. През последните години в България се наблюдава рязък скок на случаите, при които пациенти се оплакват от накърняване на техните права, настъпване на усложнения след изписването им от лечебното заведение, или дори настъпването на смърт на техен близък/роднина. Във всеки един такъв случай пострадалото лице или неговите наследници може да търсят съдебна защита и обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди от допуснатата лекарска грешка.

По естеството си лекарската грешка може да се прояви в най-различни форми в медицинската практика. Често срещаните случаи са на ненавременна или неправилна диагноза, грешно или закъсняло лечение, некачествено извършена оперативна намеса, довела до последващи усложнения за организма, инвалидизация или смърт на пациента и др. Разбира се, не всяко усложнение или смърт, настъпили след медицинска интервенция, са резултат от допусната лекарска грешка. Напълно е възможно негативните последици да са резултат от други фактори, за които вина не носи нито лекуващият лекар, нито съответното медицинско заведение. Напълно нормална човешка реакция е пострадалият пациент или наследниците на починал пациент да търсят вина в лекуващия персонал. Необходимо е обаче да се знае, че лекарят или медицинското заведение могат да носят отговорност само ако е налице вина от тяхна страна и ако тя бъде установена по надлежния ред.

В случай че Вие или Ваш роднина е пострадал при медицинска интервенция, то нашият екип може да Ви окаже пълно юридическо съдействие за завеждане на дело срещу виновните лица и получаването на справедливо обезщетение. Следва да отбележим, че всеки случай е изключително индивидуален. Успешното провеждане на съдебен иск за обезщетение от лекарска грешка (т.нар. медицински деликт) зависи до голяма степен от правилната преценка на конкретния случай. За да можем да извършим именно тази оценка на конкретния случай, следва да ни бъдат представени колкото се може повече медицински документи, свързани с историята на Вашето (или това на Вашия роднина) посещение в съответното медицинско заведение. Медицинските документи, както и допълнителните съдебно-медицински експертизи, които обичайно се назначават в рамките на образувани дела за обезщетение от лекарски грешки, са основата на всеки един граждански иск от този тип. Затова и техният правен анализ е изключително важен като първа стъпка от процедурата.

Нашият екип винаги полага максимални усилия по делата за лекарска грешка, за да може да се постигне най-добрия резултат за клиента (бивш пациент или наследници на починал пациент). Добрият резултат винаги е свързан с постигането на максимално високо обезщетение, което да бъде заплатено от съответния лекар или медицинско заведение за причинените вреди. На обезщетение подлежат както неимуществените (моралните) вреди  – претъпените болки и страдания, така и имуществените вреди (направени разноски за лечение, загуба на доходи вследствие временна нетрудоспособност поради лекарска грешка и т.н.).

За съжаление, практиката на българските съдилища при определяне на размера на обезщетенията на пострадали от лекарска грешка не е особено еднородна (унифицирана). Поради това се наблюдават значителни разлики в размерите на присъжданите обезщетения по дела за лекарска грешка в иначе подобни един на друг казуси. Въпреки тези диспропорции, нашият опит в съдилищата и наблюденията ни над богатата съдебна практика сочат, че ако в резултат на доказана лекарска грешка сте получили трайно увреждане на крайник (ръка, крак), загуба на орган, настъпили са комплексни увреждания на Вашия организъм или е причинена смъртта на Ваш близък вследствие лекарска грешка, то размерът на обезщетението варира между 25 000 лева и 75 000 лева. Разбира се, има и някои случаи при които размерът на обезщетението може да достигне и до 300 000 или 400 000 лева. Но тук отново от съществено значение са различни индивидуални фактори.

Процедурите по делата за претендиране на обезщетения при лекарска грешка следват общите правила на българското съдопроизводство. Поради триинстанционността на този тип съдебни дела и заради усложненията в процеса, които могат да възникнат във връзка със събирането на доказателства и извършването на различни видове необходими експертизи, напълно е възможно едно такова дело да продължи в рамките на няколко години.

Разбира се, освен ангажирането на гражданска отговорност от настъпването на неблагоприятни последници в резултат на лекарска грешка, може да се търси и наказателна отговорност на провинилите се лица за извършено престъпление от общ характер против личността. Наказателният кодекс на Република България съдържа разпоредби, свързани именно с такива случаи, а именно:

„Чл.123, ал.1 НК: Който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

Чл.123, ал.2 НК: Който по непредпазливост причини другиму смърт чрез действия, които спадат към занятие или дейност по предходната алинея, които той няма право да упражнява, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

Чл.134, ал.1 НК: Който причини другиму тежка или средна телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва:

1. с лишаване от свобода до три години при тежка телесна повреда и

2. с лишаване от свобода до две години или с пробация при средна телесна повреда.“

Освен това увреденото лице разполага и с възможност да сезира съответните контролни органи за ангажиране на дисциплинарната отговорност на виновните лица.

Ако сте пострадал от лекарска грешка (без значение от вида на увреждането) или ако Ваш роднина е починал след медицинска интервенция, то може да се свържете с нас, за да осъществим първоначална консултация относно Вашата възможност да упражните законовото си право да предявите иск за обезщетение пред съда.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ може да представлява пострадали при лекарска грешка изцяло в рамките на цялото съдопроизводството, независимо пред кой съд следва да бъде заведен искът и пред кой съд ще се води съответното дело за обезщетение на вреди, причинени при лекарска грешка.

За повече информация можете да се свържете с нас чрез секция “Контакти“

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz