Инвестиции и пребиваване в България

Българското законодателство е изключително благоприятно за чуждестранните граждани, които желаят да инвестират у нас и едновременно с това да получат разрешение за пребиваване в България или българско гражданство. Миграцията на чуждестранни инвеститори е желана и трайно насърчавана от българската държава.

Ние можем да извършим нужните правни действия по реализация на всяка от множеството възможности, които Законът за чужденците в Република България  и Законът за българското гражданство дават на чужденците, които желаят да пребивават временно или постоянно у нас или да придобият българско гражданство, включително, но не само на следните основания:

– Осъществяване на търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани. Ние можем да подготвим и извършим необходимите регистрации на търговско дружество, да съдействаме при оформлението на трудовите правоотношения, както и относно всички правни действия, свързани с изпълнение на законовите изисквания.

– Регистрация на представителство на чуждестранно търговско дружество, регистрирано в Българската търговско-промишлена палата.

– Вложение на сума не по-малка от 600 000лв. в недвижим имот на територията на България, или вложение в размер на 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, в резултат на което дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност. Извършваме представителство на инвеститори в недвижими имоти и осъществяваме цялостно обслужване в процеса по проверка и покупка на имот в България.

– Извършване на инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв., при определени от закона условия, където можем да извършим всички необходими правни действия и регистрации;

– Вложение или увеличение с над 1 000 000 лв. чрез придобиване на: а) акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар; б) облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца; в) право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол; г) дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по същият закон; д) българска интелектуална собственост – обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн; е) права по концесионни договори на територията на Република България;

– вложение от над 1 000 000 лв. в лицензирана кредитна институция в България по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България;

– вложение в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, на сума не по-малка от 6 000 000 лв. За целта можем да извършим всички необходими правни действия и регистрации в Търговския регистър, Министерство на финансите и всички компетентни институции;

– извършване на инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваване в България, удостоверено от Министерството на икономиката. Ние можем да извършим всички необходими правни действия и регистрации в компетентните институции.

– Инвестиция или увеличение на инвестицията чрез придобиване на:

– акции или облигации на български търговски дружества, търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия в Република България, на пазарна стойност не по-малка от 2 000 000 лв.;

– права по концесионни договори на територията на Република България със стойност на договора не по-малка от 1 000 000 лв.;

– дялове или акции на стойност не по-малка от 1 000 000 лв. в колективни инвестиционни схеми с произход от Република България, извършващи дейност съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, при определени в закона условия;

– дялове или акции на стойност не по-малка от 1 000 000 лв. в алтернативни инвестиционни фондове, установени в Република България, управлявани от лица, които управляват алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България, извършващи дейност съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, при определени в закона условия;

– Инвестиция чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на сума не по-малка от 2 000 000 лв. за осъществяван от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран при условията и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, което се удостоверява от Министерството на икономиката;

Всички гореописани варианти се фокусират на инвестирането в нашата страна, за да се получи разрешение за пребиваване в България. Снабдяването с разрешение за пребиваване в България на някои от гореизброените основания /предимно тези, свързани с инвестиции в големи размери/, дава възможност и за придобиване на българско гражданство по облекчен ред – без изискване кандидатът да знае български език и без необходимост от освобождаване от досегашното му гражданство.

Кантората ни има богат опит в обслужването на клиенти по гореописаните производства, като можем да предоставим правна консултация относно изискванията и необходимата документация, както и да извършим правно представителство пред местните институции. Свържете се с нас за повече информация – тук.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Често задавани въпроси: Българско гражданство чрез инвестиция

Често задавани въпроси: Регистрация на търговско представителство в България – виза Д, разрешение за пребиваване

Постоянно пребиваване в България – ползи и предимства

Инвестиции и българско гражданство

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz