СТРОИТЕЛСТВО. ИНВЕСТИЦИИ В ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

 

Адвокатско дружество “Йосифова, Иванов и Петров” разполага със значителен опит в представителството и консултурането на български и чуждестранни инвеститори, които осъществяват проекти във сферата на строителството в Република България.

За нашите клиенти – инвеститори и строителни компании, предлагаме следните услуги:

– Извършваме вещноправен анализ на имота, включително проверка за наличие на тежести, проверка за градоустройствения статут. Изследваме евентуални проблеми, които биха забавили започването на строителството (включително издаването на разрешение за строеж) и въвеждането на бъдещата сграда в експлоатация;

– Предоставяме консултации във връзка с подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти и свързаните договори в процеса по строителството на имоти;

– Представляваме клиенти в процедурите по одобряване на подробен устройствен план, издаване на виза за проектиране, разрешение за строителство, въвеждане в експлоатация;

– При възлагане от страна на клиента, участваме в преговори със строители, инвеститори, доставчици и купувачи;

– Със съдействието на доверени оценители на имоти извършваме оценка на инвестиционната стойност на имоти;

– Можем да Ви консултираме при изготвянето на договор за строителство, както и да изготвим такъв договор, който да защити Вашите права и законни интереси;

– В случай на неизпълнение по вече подписан договор за строителство, можем да Ви представляваме при преговорите с Вашия изпълнител (строително дружество), включително и при оформянето на уведомления до него;

– Паралелно с изготвянето на основни договори за строителство, изготвяме и съпътстващата документация – договори за управление на проект (ако ще ползвате услугите на дружество, което да следи точното изпълнение на проекта от страна на вашия строител); договори за възлагане на услуги, свързани с осигуряване свързаността на бъдещата сграда с водопреносната и електрическата мрежа на града; договори за строителен надзор; договори с архитект за възлагане изготвяне на архитектурните проекти на бъдещата сграда и съпътстващата документация и други;

– Предлагаме правно обслужване на строителни фирми, които се занимават със сградно строителство /строителство на жилищни, офис-сгради, промишлено строителство, строеж на временни или преместваеми постройки/.

– Предлагаме пълно юридическо съдействие от момента на избор на парцел/поземлен имот, придобиване на собствеността и снабдяване с всички разрешения, до края на строителния процес и продажбата на построените обекти.

– Съдействаме при оформянето и снабдяването на всички документи, необходими за продажбата на новопостроените имоти-обекти, в това число: нанасяне на обектите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и снабдяването на индивидуални кадастрални схеми/скици за обектите, деклариране на обектите пред местната данъчна служба и снабдяване с удостоверения за данъчна оценка за обектите, изготвяне на решения на дружеството-инвеститор за продажба на обектите, съобразявайки се със съдържанието на дружествения договор на съответното дружество, снабдяване с удостоверение за липса на вещни тежести върху обектите (когато такива са необходими) и други.

– Консултираме строителни компании, които се занимават с инфраструктурни проекти, включително пътно строителство.

   За клиентите, които търсят дългосрочно обвързване, предлагаме гъвкави абонаментни планове за правно обслужване – поискайте безплатно брошура „Абонаментни планове за търговци“ тук.

   За клиентите, които търсят дългосрочно обвързване, предлагаме гъвкави абонаментни планове за правно обслужване – поискайте безплатно брошура „Абонаментни планове за търговци“ тук.

 

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ. ОБЩИ СЪБРАНИЯ В КОМПЛЕКСИ 

Предлагаме правно обслужване по всички процедури, свързани с управлението на етажна собственост в жилищни сгради и комплекси в цялата страна, включително в София, Варна, курортите Слънчев Бряг, Несебър, Златни пясъци, Каварна, в планинските курорти Банско, Пампорово и Боровец.

Изготвяме необходимите документи за свикване на общо събрание, подготвяме договори за поддръжка на общите части на жилищни сгради и/или ваканционни комплекси.

Разрешаваме спорове с компании за поддръжка, подготвяме и подаваме жалби срещу решения на общите събрания на етажната собственост пред компетентния местен съд.

Осъществяваме пълно организиране на Общи събрания на собствениците в комплекси/жилищни сгради – от изпращането на покани за свикване на Общото събрание до оформянето на протокол от проведеното Общо събрание.

Можем да осигурим представител на нашето адвокатско дружество, който да присъства по време на провеждането на самото Общо събрание, и който да следи за неговото законосъобразно провеждане, респективно да даде отговор на възникнали въпроси при самото провеждане на събранието.

Осъществяваме процесуално представителство на Етажна собственост по дела срещу собственици на недвижим имот, които не са изпълнили решение на Общото събрание на Етажната собственост.

Осъществяваме процесуално представителство на собственици на недвижим имот в режим на Етажна собственост по искове, заведени пред български съд от страна на управителя на Етажната собственост (включително по съдебни дела за заплащане на дължими от собственика суми за поддръжка на сградата).

Свържете се с нас за повече информация:  контакти.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

За покупко-продажбата на имот по реалната цена

Продажба на недвижим имот

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz