ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. МЕДИЙНО ПРАВО. КОНКУРЕНТНО ПРАВО. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

     ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ТЪРГОВСКИ МАРКИ. АВТОРСКО ПРАВО.

В нашата практика се занимаваме със защита на интелектуална и индустриална собственост и авторски права в България.

Можем да предложим правен съвет и съдебно представителство на автори, сценаристи, артисти – певци, музиканти и др., актьори, художници, режисьори, продуценти, научни откриватели и създатели на авторски права или на изобретения във връзка със сферата на тяхната дейност.

В този кръг на нашата дейност като адвокати осигуряваме на нашите клиенти следните видове юридически услуги:

– Консултации и съдействие по въпроси, свързани със защита и/или преотстъпване на авторско право и право на индустриална собственост;

– Консултации, водене на преговори и представителство при сключване на договори с предмет авторски права (върху изображение, звук, текст) и други обекти на интелектуалната собственост (търговски марки);

– Консултации и изготвяне на договори, споразумения, анекси към договори с предмет авторски права (договори за участие във филмови или телевизионни продукции, договори за реклама, лицензионни договори за отстъпване на права върху авторски произведения, върху търговски марки и др.), включително и консултиране на клиенти относно включени в такива договори и споразумения клаузи за конфиденциалност;

– Представителство пред съд по дела по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и по Закона за марките и географските означения (ЗМГО) за обезщетения от нарушения на авторски права (неправомерно използване на чуждо авторско произведение), респ. други права на интелектуална или индустриална собственост (неправомерно използване на чужда търговска марка и др.;

– Регистрация на търговска марка за стоки и/или услуги (словна, фигуративна, комбинирана търговска марка, лого) в България и Европейския съюз;

– Представителство пред Комисията по защита на конкуренцията по жалби за нарушения на авторско право (нерегламентирано използване на чужда търговска марка, означение и други);

– Изготвяне на покани/уведомления за преустановяване на нарушения на право на интелектуална собственост;

Ако имате нужда от правна консултация или тълкуване на норми на българското право, свързани с интелектуална или индустриална собственост, можем да Ви помогнем с изготвяне на експертно становище по поставени от Вас въпроси.

Извършваме пълно проучване по зададени от клиента юридически казуси или запитвания относно българското авторско право или право на индустриалната собственост, като изготвеното становище може да послужи по висящи съдебни дела в чужбина /когато тези въпроси засягат законодателството в България/.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ има опит в изготвянето на подобни становища по запитвания от органи във Великобритания и Ирландия.

Можем да действаме като правни експерти, ако бъдем назначени от съда във Вашата страна, като представим тълкуване на българското право във връзка с повдигнати правни спорове.

Предлагаме подготовка на необходимите документи, свързани с регистрацията на търговски марки и други обекти на индустриална собственост в българското Патентно ведомство. Изготвяме лицензионни споразумения и франчайзинг-договори.

 

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА. ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ ПО СПОРОВЕ МЕЖДУ МЕДИИ

Предлагаме пълно правно обслужване в сферата на медийното право; извършване на регистрационни процедури на радио-или телевизионни канали по Закона за радиото и телевизията  и Закона за електронните съобщения, както и свързаното международно законодателство – Европейската директива за трансгранична телевизия и съответните регулации и директиви.

Съдействаме за регистрация и лицензиране на местни и чуждестранни телевизионни оператори и телевизионни програми.

 

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Извършваме правни консултации по Закона за защита на конкуренцията, подготовка на документи, свързани с уведомления и заявления за разрешения, издавани от Комисията за защита на конкуренцията.

Предлагаме правни консултации и осъществяваме представителство пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно случаи на нелоялна конкуренция, монополни и картелни позиции и състояния на дружества.

Извършваме пълно правно обслужване при кандидатстване по обществени поръчки.

Предлагаме консултации и представителство както на юридически лица (търговци), така и на потребители, във връзка с казуси по защита на правата на потребителите пред Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Ако сте търговец, можем да ви консултираме по въпроси, свързани с изготвянето на общите условия, които да бъдат приложими към вашата дейност –  общи условия за дейност в търговски обекти, общи условия за онлайн търговия (онлайн магазин) и други.

В случай че срещу вас е насочена претенция от страна на потребител, можем да осъществим консултираме по възникналата претенция и да ви предложим варианти за решаване на спорната ситуация, включително и предприемане на конкретни действия по защита на вашите права и законни интереси.

Предлагаме процесуално представителство пред Комисията за защита на потребителите (КЗП) в производства по подадени жалби, както и пред съда при обжалване на наказателни постановления или заповеди на КЗП; представителство в искови производства, свързани с претенции на потребители.

Ако сте потребител и вашите права са накърнени от действия/бездействия на търговец, то можем да ви консултираме и представляваме по време на преговори с търговеца за решаване на възникналата спорна ситуация и възстановяване на вашите накърнени права и интереси.

Предлагаме процесуално представителство на потребители пред Комисията за защита на потребителите (КЗП), както и представителство по съдебни дела, свързани с претенции на потребители срещу търговци.

Представляваме потребители – български и чуждестранни граждани – пред авиокомпании във връзка с техни претенции за обезщетения за закъснели или отменени полети, както и във връзка със загубен или забавен багаж.

Свържете се с нас за повече информация: контакти.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Видове търговски марки

Новите видове търговски марки

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz