СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО. ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ

 

Семейно право

Адвокатско дружество “Йосифова, Иванов и Петров” може да Ви съдейства по всякакви въпроси от сферата на семейното право. Предлагаме широк спектър от услуги, които най-общо могат да бъдат обособени в следните групи:

-Изготвяне на брачен договор;

-Изготвяне на искова молба и представителство пред съда при развод по исков ред;

-Изготвяне на искова молба и представителство пред съда при развод по взаимно съгласие;

-Представителство (извънсъдебно и съдебно) по въпроси, свързани със заплащане на издръжка, включително при производства за промяна размера на присъдена издръжка;

-Представителство (извънсъдебно и съдебно) по въпроси, свръзани с режим на контакти между родител и дете и упражняване на родителски права;

-Консултиране и съдействие при производства по ограничаване/лишаване на родителски права;

-Консултиране и съдействие в случаи на неплащане на издръжка, включително чрез ангажиране на компетентните органи (полиция и прокуратура);

-Консултиране и съдействие за получаване на разрешение за напускане на страната от малолетни и непълнолетни лица;

-Консултиране и съдействие за получаване на разрешение за разпореждане с имущество или извършване на действия с наличност по банкова сметка на непълнолетно или малолетно лице;

– Консултиране и процесуално представителство пред съда в производства по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), включително и подаване на молби от пострадали лица за издаване на заповед за незабавна защита от домашно насилие по чл.18 ал.1 от закона.

Наследствено право

Съдействаме и консултираме нашите клиенти по всякакви казуси, свързани с българското наследствено право: Издирване на наследствено имущество, определяне на наследствени квоти, съставяне на завещание, доброволна или съдебна делба на наследство, възстановяване на запазена част, отказ от наследство, приемане на наследство по опис, и други.

Извършваме проверка и издирваме местно имущество, когато починалият наследодател е чужд гражданин и е оставил наследници в чужбина /събираме информация за неговите имоти в България, дялове от местни дружества, пари в български банкови сметки, МПС и движимо имущество/.

Представяме на заинтересуваните страни правен анализ и становище относно собствеността върху наследственото имущество според разпоредбите на българското наследствено право; снабдяваме наследниците с преписи от актове за смърт и удостоверения за наследници в България.

Можем да подготвим и подадем в местните съдилища искове за наследство и наследствен дял, включително и по спорове между наследници, спорове за запазена част от наследство (оспорване на завещания и на извършени приживе дарения от наследодателя) и др.

След като наследствената маса е разпределена, можем да помогнем на наследника да продаде своето придобито наследствено имущество и да съберем от негово име продажната цена.

Можем да изготвим и регистрираме завещания, като консултираме своите клиенти относно начина на разпределение на имуществото по начин, който да не създаде конфликти между наследниците.

За повече информация за предлаганите от нас адвокатски услуги, можете да се свържете с нас.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ В НАШИЯ БЛОГ:

Европейско удостоверение за наследници

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz