Специализирани правни услуги

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ

ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ

Режим на чуждестранните инвестиции. Пълно правно обслужване и консултации за придобиване на право на продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване на чужденци в Република България. Визов режим. Придобиване на българско гражданство; специализирани правни услуги в различни правни сфери.

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Проучване на финансовото състояние на длъжника. Водене на преговори с длъжника. Извънсъдебни изпълнителни производства. Обезпечителни производства. Процесуално представителство по заповедни и изпълнителни производства;

ОБЖАЛВАНЕ НА ДАНЪЧНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Представителство в данъчни и административни производства. Представителство по данъчни и административни дела, свързани с незаконосъобразно определяне на данъчни и административни задължения на физически и юридически лица;

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Консултации и представителство при участие в процедури по възлагане на обществени поръчки. Съдействие при набавяне и окомплектоване на необходимата документация. Обжалване пред КЗК и съд;

СТРОИТЕЛНИ И ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ

Консултации по всички правни аспекти на инвестициите в недвижими имоти и
енергийни проекти, включително за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) във
всеки етап. Структуриране и правен анализ на сделки с проекти. Строително право. Взаимоотношения по Закона за устройство на територията и FIDIC. Градоустройство и устройствено планиране.

За повече информация за предлаганите от нас адвокатски услуги, можете да се свържете с нас.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz