Регистрираните търговски марки

Промени в правилата за достъп до досиета в Патентното ведомство

април 26, 2018

 По наше искане бе улеснен редът за достъп до документацията на регистрираните търговски марки в Патентно ведомство

Във връзка с искане, отправено от адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ до  Патентното ведомство на Република България, бе променена Инструкцията за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриалната собственост . Същата урежда правилата за достъп до досиетата на регистрираните търговски марки, изобретения и промишлени дизайни.

В предходният вариант на нормативната уредба, достъп до досиетата на регистрираните търговски марки, промишлените дизайни и патентованите изобретения и полезни модели имаше само настоящият притежател на правото на собственост върху тях. Трети лица, включително и предходни собственици, които в даден момент са прехвърлили своето право на собственост, не можеха да получават достъп.

След отправено наше искане в края на 2017г., Инструкцията за достъп бе променена. И с нова редакция, със Заповед на Председателя на Патентно ведомство No.95 от 8.2.2018г., в чл.12, ал.5 от Инструкцията бе създаден нов текст, с който се дава право на трети лица, по отношение на които в регистрите са вписани допустими от закона обстоятелства, имат право на достъп до документацията, въз основа на която е извършено вписването.

Такива обстоятелства са например договори за прехвърляне на обекти на индустриалната собственост, регистрационни удостоверения, заявления за регистрация и придружаващата ги документация и др. Трети лица могат да бъдат предходни собственици на регистриран обект на индустриалната собственост, заявители, представители по индустриална собственост и др. лица. Достъпът до гореописаната документация се предоставя след резолюция от главния секретар на Патентно ведомство (чл.12, ал.6).

Други нови промени, залегнали в Инструкцията за достъп до досиетата на обектите на индустриална собственост въвеждат право на достъп на страните в производствата по опозиция и възражение. Както и възможността за обжалване на издаден отказ за достъп, по съдебен ред.

Засега достъпът на третите лица е ограничен само до тази ограничена документация. Но това е крачка напред в развитието на услугите, предоставяни от Патентно ведомство за достъп до информация до регистрите на индустриалната собственост.

При нужда от повече информация за услугите ни в областта на регистрация на търговски марки и други обекти на индустриалната собственост, можете да се свържете с нас.

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz