Запор на банкови сметки

Налагаме запор на банкови сметки в ЕС с облекчен режим от 2017г.

юни 28, 2016

За запор на банкови сметки, съдът ще предоставя информация къде има авоари длъжникът

Нов регламент улеснява трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела на територията на държавите-членки.

Събирането на дългове в чужбина по граждански и търговски дела ще бъде значително облекчено от 18.01.2017г., когато влиза в сила новият регламент No.655/2014г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз. С този акт се въвежда за първи път процедурата за снабдяване с европейска заповед за запор на банкови сметки /ЕЗЗБС/. Новият правен режим ще позволи използването на ефективни правни инструменти за обезпечаване на парични искове, както и за гарантиране ефективността на изпълнението на съдебни решения в случаите, в които е налице банкова сметка на длъжника, открита в друга държава-членка на Европейския съюз. Иначе казано, ще стане по-лесно да бъдат запорирани сметки на длъжника за обезпечаване на иск, или за обезпечаване на обявеното за дължимо със съдебното решение вземане във връзка с бъдещи изпълнителни действия срещу активите на длъжника.

Процедурата по снабдяване с Европейската заповед за запор на банкови сметки, като защитна мярка е предвидена като алтернативен метод в сравнение с националните правни инструменти за защита. Ролята на издадената заповед е да осуети евентуалните намерения на длъжника (лично или чрез уплъномощени от него лица) да застраши интересите на кредитора чрез евентуално прехвърляне или изтегляне на парични средства от своите банкови сметки, открити в други държави-членки на съюза. Тази опция е възможна във всички фази на процеса – когато кредиторът е заинтересован да обезпечи бъдещия си иск още преди започване на делото, но също и по висящи искове, както и в случаите, когато вече е налице съдебно решение (или заместващ акт на съда) в полза на кредитора и той иска да обезпечи бъдещото му изпълнение.

Когато кредиторът заявява издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки, следва да бъдат представени убедителни доказателства, че налице реален риск за успешното изпълнение на съдебното решение. В ситуации, в които делото все още е висящо, ищецът следва да представи достатъчно доказателства, подкрепящи извод, че искът му срещу длъжника най-вероятно ще бъде уважен. За издаване на заповедта може да бъде поискана гаранция като определена парична сума. При тази процедура също така са налице процесуални възможности за заявителя да получи информация относно конкретните данни на чуждестранните банкови сметки, притежавани от длъжника.

Издадената европейска заповед за запор на банкови сметки ще има директно приложение в страната, където е открита банковата сметка на длъжника, за която се иска издаване на европейска заповед за запор, без нужда от провеждане на допълнителни процедури по нейното признаване или одобрение. Важно е да се отбележи, че ЕЗЗБС няма да се прилага по арбитражни дела, административни дела, дела за наследство, процедури по несъстоятелност и т.н. Също така тази процедура няма да се прилага в Обединеното кралство и в Дания, така че запор на банкови сметки на длъжник в тези две държави няма да бъде възможно чрез гореописаната процедура. Европейската заповед за запор на банкови сметки може да послужи за събиране на парични суми в останалите държави-членки на съюза: Германия, Австрия, Белгия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Гърция, Холандия, Полша, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Словакия, Словения, Финландия, Швеция, Кипър, Дания, Люксембург, Хърватия, Малта, Румъния.

В заключение, мнението ни като практикуващи процесуалисти е, че тази нова процедура ще бъде от полза на ищците по трансгранични дела, тъй като може да подобри ефективността на събирането на задължения по такива дела в България. Европейската заповед за запор на банкови сметки ще бъде значително улеснение и за българските кредитори, чиито длъжници са лица на територията на съюза. За повече информация се свържете с нас.

*Настоящата статия представлява само теоретична разработка и лична интерпретация на нейният автор, и не трябва да бъде считана, или възприемана, като никаква форма, или вид на правен съвет или правна консултация.

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz