Пребиваване на чужденци в България

Чужденците, пребиваващи в България, са носители на всички права и задължения, установени в българското законодателство и подписаните от България международни договори, с изключение на тези права и задължения, за които се изисква българско гражданство.

Имиграционното законодателство в България, което се отнася до правния статут на чужденците, получи сериозно развитие след 2007г., когато България стана член на Европейския съюз. Следва да се съобразят както нормите на националното законодателство /Закона за чужденците, Закона за българското гражданство, подзаконовите нормативни актове/, от една страна, така и регламентите и директивите на ЕС, свързани с политиката за свободно движение в рамките на Европейския съюз.

Откакто България е член на Европейския съюз са налице различни правила за влизане, пребиваване и напускане на България, които се прилагат по отношение на лица-граждани на държави-членки на ЕС, като тези правила се различават от съществуващите правила и условия, при които граждани на други страни по света могат да посетят България.

Правни услуги, свързани с пребиваване на чужденци в България

Предлагаме правни услуги във всички области на имиграционното законодателство. Можем да разделим тези услуги в следните няколко групи:

– Юридически услуги, свързани с лица, които ще кандидатстват за виза тип „А“ за транзитно влизане в България, по време на тяхното пътуване до трета държава;

– Правни услуги, свързани с кандидатстване за виза тип „C“ за краткосрочно посещение в България;

– Юридически услуги, свързани с чужденци, които желаят да посетят България многократно или да останат тук за по-дълъг период от време, чрез получаване на виза тип „D“;

– Правни услуги за лица, които желаят да пребивават/живеят в България дългосрочно въз основа на удостоверение за постоянно пребиваване;

–  Юридически услуги, свързани с придобиване на българско гражданство.

* Имайте предвид, че чужденците, които посещават или живеят в България, са длъжни да следват и спазват установения в страната правов ред, да са лоялни към българската държава и да не предприемат действия, с които биха накърнили престижа и честта на българския народ. Липсата на познания за законите на Република България не е оправдание и не е причина за освобождаване от отговорност.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz