Продължително пребиваване в България

Продължителното пребиваване в България е процедурата, която най-често чужденците избират като първа стъпка за уреждане на законния си престой у нас.
Процедурата е сравнително бърза – заявлението се разглежда от органите на МВР в 14-дневен срок. Преди това обаче кандидатът следва да е влязъл в страната с виза Д /за дългосрочно пребиваване/, издадена на съответното основание за продължително пребиваване.

Не всеки може да получи разрешение за продължително пребиваване в България. Сред основанията, които най-често избират чужденците /изброяването не е изчерпателно/, са:
– чужденецът работи по трудов договор в България, след разрешение, или извършва дейност на свободна практика или с нестопанска цел;
– чужденецът осъществява търговска дейност, като в резултат следва да са разкрити поне 10 работни места за български граждани;
– чужденецът е от български произход;
– чужденецът е представител на търговско представителство, регистрирано в БТПП;
– дете на чужденеца е български гражданин или чужденец с постоянно пребиваване у нас, след изпълнение на съответни допълнителни изисквания;
– чужденецът постъпва за продължително лечение у нас;
– чужденецът е пенсионер, и разполага с достатъчно средства за издръжка;
– чужденецът е вложил минимум 600 000лв. в право на собственост върху недвижими имоти в Република България или е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, като в резултат дружеството е придобило недвижими имоти на тази стойност;
– чужденецът е извършил инвестиция в икономически необлагодетелствани региони от минимум 250 000 лв. /налице са допълнителни изисквания/;
– чужденецът желае да извършва доброволческа дейност в Европейската доброволческа служба;

Всеки кандидат следва да разполага с осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка.
Членовете на нашия правен екип могат да ви предоставят съвет за законовите изисквания, преди да кандидатствате за разрешение за продължително пребиваване в България. Трябва да се отбележи, че местният закон посочва конкретните условия, които трябва да бъдат налице за издаване на такъв вид разрешение за пребиваване.

Законът изброява и конкретни причини, поради които заявлението за разрешение за пребиваване може да бъде отхвърлено. Тези причини обикновено са породени от икономически, медицински или наказателни въпроси, свързани със заявителя. В случай на евентуални откази от страна на органите за издаване на разрешение за постоянно пребиваване, членовете на нашия екип от адвокати могат да ви съдействат и да ви представляват при обжалването пред местния компетентен съд, който е институцията, която разглежда и взема решение по тези конкретни жалби.
Свържете се с нас за повече информация като ни пишете на office@lexsofia.com или като използвате някоя друга от формите за контакт, посочени в раздел „Контакти“ на сайта ни.

* Имайте предвид, че чужденците, които посещават или живеят в България, са длъжни да следват обществения правов ред, да са лоялни към българската държава и да не накърняват престижа и честта на българския народ.

Повече за възможностите за получаване на разрешение за продължително пребиваване в Република България, можете да прочетете в следните свързани статии:

Често задавани въпроси: Регистрация на търговско представителство в България – виза Д, разрешение за пребиваване

Разрешение за достъп до пазара на труда на чужди граждани

Синя карта на ЕС в България

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz