БАНКОВО ПРАВО

 

С развитието на пазарната икономика в България, терминът „банковото право“ започна все по-често да се среща в отношенията между субектите в частния и публичния оборот.

Банковото право може да се определи като съвкупност от правни норми, които регулират обществените отношения, възникващи или възникнали при осъществяването на банкова дейност. В основата на тези обществени отношения стои връзката между банка или небанкова финансова институция, от една страна, и крайния клиент на банкова услуга (физическо или юридическо лице).

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ предлага на своите клиенти пълно правно обслужване в областта на банковото право, където много често може да видите преплетени различни институти на корпоративното право.

Ако сте корпоративен клиент, нашето дружество може да Ви предложи следните услуги:

– съдействие пред Българската народна банка /БНБ/ в процедурата по издаване на лиценз за извършване на банкова дейност в България;

– съдействие в процедурата по получаване на лиценз от БНБ за извършване на дейност на чуждестранна банка чрез клон в България;

– съдействие и подготовка на пакет от документи, свързани с придобиването на части от капитала на банка, включително и получаване на съответните разрешения от страна на Българска Народна Банка /БНБ/;

– подготовка и оформяне на договори, правилници за вътрешна работа и бланки на всякаква друга документация, която обезпечава нормалното опериране дейността на банка или клон на чуждестранна банка в България;

– изготвяне на становища по поставени от клиента въпроси, свързани с банковата регулация, регистрация на банка или небанкова финансова институция или по въпроси, породени от отношения с клиент или държавен регулаторен орган;

– представителство и консултиране по договори за банков кредит и сделки, по които банката ще приеме обезпечения

– пълно правно обслужване при регистрация на банка или небанкова финансова институция в България;

– процесуално представителство на банки по дела срещу клиенти –  физически и юридически лица, или при оспорване на актове на държавни органи;

Ако сте клиент на банка или небанкова финансова институция в България, то нашето дружество може да Ви предложи следните услуги:

– преглед и консултиране по договори за банков кредит;

– представителство на клиента пред банка или небанкова финансова институция, когато клиентът ще обезпечи получавания кредит с недвижим имот или друг вид обезпечение (преглед на договор за кредит, преглед на договор за обезпечение – ипотека, особен залог или друг);

– представителство при сключване на договор за кредит с банки или други финансови институции;

– пълно правно съдействие на длъжници (вкл. солидарни длъжници и ипотекарни длъжници) и на поръчители при обявена предсрочна изискуемост на задължения по договор за банков кредит и предприети от банката действия по съдебно събиране на кредита;

– пълно процесуално представителство пред съд при оспорване на неравноправни клаузи в договори за банков кредит;

– пълно процесуално представителство пред съд по дела на кредитополучатели срещу банки или небанкови финансови институции при неправомерно едностранно увеличаване на лихва по договор за кредит (услугата се предлага и ако кредитът е вече изплатен от страна на клиента)

– представителство на кредитополучатели (извънсъдебно и съдебно) срещу действия на банка или небанкова финансова институция, свързани с едностранна и неправомерна промяна на условия по договор за кредит.

Ако имате въпроси по някоя от предлаганите от нас услуги в областта на банковото право, или се интересувате от въпроси, свързани с банки и небанкови финансови институции, не се колебайте да се свържете с нас чрез предоставените в секция „Kонтакти“ имейл и телефони за връзка.

Полезна информация за нашите услуги в областта на банковото право може да намерите и в следните статии в нашата секция “Блог“:

Регистрация на финансова институция

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz