ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Пълно представителство при покупко-продажба на недвижими имоти и инвестиции в недвижими имоти. Проверка на собствеността чрез надлежни справки в Агенция по вписвания- Имотен регистър, Агенция по картография, геодезия и кадастър, местни общини и ДНКС, както и снабдяване с всички необходими документи, от които да стане видно какъв е статутът на имота от юридическа гледна точка.

Снабдяване с удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания /удостоверение за липса на вещни тежести/, снабдяване с виза за проектиране /при покупка на поземлен имот/, проверки в азбучниците на стара архива на Агенция по вписвания –Имотен регистър относно историята на имот и налични впивания по партидата на имота от преди 1992г.

Пълна проверка на статуса на продавачи – юридически лица и изясняване на обстоятелства, които биха имали значение при прехвърлянето на недвижимия имот /производства по несъстоятелност, дела срещу продавача, които могат да засегнат имота и др./.

Подготовка, сключване, прекратяване и разваляне на договори за покупко-продажба на недвижими имоти. Представителство при изготвяне на предварителни договори и водене на преговори с ответната страна – продавач или купувач. Изготвяне на нотариални покани за разваляне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Процесуално представителство пред съд за връщане на заплатено капаро/задатък по сключен и развален предварителен договор.

Процесуално представителство по дела за обявяване на предварителен договор за окончателен по реда на чл. 19 ЗЗД. Вписване на съдебното решение, получено в резултат на водено дело по чл.19 ЗЗД, в Агенция по вписвания – Имотен регистър.

Подготовка съдържанието на нотариални актове. Представителство при подписване на нотариален акт и свързани с това процедури по деклариране на имота в съответната община. Процесуално представителство при разваляне на нотариален акт по съдебен ред.

Оценка на недвижими имоти чрез лицензиран оценител, с който нашата кантора работи и получаване на готова оценка в рамките на няколко дни.

Правни консултации по договори за имоти в проблемни комплекси

Преглеждане на вече сключени предварителни договори и изготвяне на становища по тях. Процесуално представителство на чуждестранни инвеститори /купувачи/, закупили апартамент в някои от следните проблемни комплекси: „Долината на Орфей”, к.к. Пампорово; „Коста Булгара”, с. Черноморец; „Уайтоукс Лодж” А, Б, C и Д, гр. Банско; „Голф Клуб Ибър”, с. Долна Баня; „Даун Парк”, к.к. Слънчев бряг; „Гранд Роял”, гр. Банско; „Сидър Хайтс” 1, 2 и 3, к.к. Пампорово; „Пирин Парк Вю”, гр. Банско; „Перлата”, гр. Разлог и други.

Представителство на чуждестранни инвеститори

Представителство на чуждестранни инвеститори /купувачи/ в производството по несъстоятелност на следните дружества-строители: „Килдеър Ски Кънстракшън” ООД;  „Булбилд БГ” ООД; „Голф Клуб Ибър” АД; „Ахелой Резидънс” ООД; „Сиатъл Ски Кънстракшън” ООД и други.

Проблемни инвестиции в недвижими имоти

Представителство на чуждестранни инвеститори /купувачи/ по искове по чл. 135 ЗЗД- в случаите, когато дружеството-продавач по техния предварителен договор е прехвърлил своите имоти на трети свързани лица;

Представителство на чуждестранни инвеститори /купувачи/ по искове по чл. 19 ЗЗД- за сключване на окончателен договор в случаите, когато дружеството-продавач по техния предварителен договор отказва прехвърляне на собствеността с нотариален акт;

Представителство на чуждестранни инвеститори /купувачи/ при участието им в публични продани- подаване на оферта пред съдебния изпълнител за закупуването на определен имот; наддаване по време на производството от тяхно име; регистрация на закупения имот в местната община и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
За повече информация за предлаганите от нас правни услуги относно инвестиции в недвижими имоти, можете да се свържете с нас.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz