ИЗВЪНСЪДЕБНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ

Една от важните функции на българския граждански процес е да помогне на кредитора да събере вземането си от длъжника, когато последният не е погасил своето задължение.

Процедурата започва с подаването на искова молба, която съдът връчва на ответната страна. Но често в нашата практика, преди да се обърнем към съда, ние като адвокати правим опит да постигнем извънсъдебно уреждане на спора. Извънсъдебната процедура по уреждане на спорове дава на страните ефективен и икономичен начин да разрешат проблема, избягвайки дълъг съдебен процес. Това обичайно се постига с преговори между страните, като целта е да бъде намерен най-добрият начин за задоволяване на техните интереси, събиране на дълга и приключване на казуса.

В някои случаи, в съответствие с българското законодателство, е повече от препоръчително първоначално да се започне с опит за извънсъдебно уреждане на спора. Това включва изпращането на писмо до длъжника с искане той да изпълни своите задължения /да плати дълга, да отговори на искането за плащане, да изпълни договорно задължение, и т.н./. Писмото включва предупреждение, че ако длъжникът продължи да е в неизпълнение, то срещу него ще бъде заведено съдебно дело.

В нашата практика най-често използваното средство при извънсъдебно уреждане на спорове е писмото за събиране на задължения. Освен този вид писмо, често изготвяме и изпращаме чрез нотариус под формата на нотариална покана /или чрез услугата телепоща със заверка на съдържанието/ писма преди завеждане на дело, писма-искания, писма за забавено плащане, писма за предстоящо завеждане на дело, и други. Всички тези видове писма и покани в България изпълняват следната роля: Първо, надлежно информират другата страна за нейното неизпълнение, или непозволено увреждане. На второ място, с тези писма информираме длъжника, че клиентът ни очаква изпълнение. На трето място, предупреждаваме длъжника, че в случай че продължи да бъде в неизпълнение или не успее да удовлетвори исканията ни, то срещу него ще бъде образувано съдебно дело /което ако загуби, то положението му ще бъде утежнено с всички разноски по производството/.

По гореизложените причини, писмото-покана в България следва да бъде извършено от адвокат, действащ в областта на българския граждански процес. Изпращането на нотариална покана чрез адвокат има дисциплиниращ ефект върху длъжника – често води до желания за кредитора резултат и спестява значителни разходи и време. В допълнение, всички изявления, направени от кредитора в писмото-покана до длъжника могат да бъдат използвани по-късно в делото, ако такова все пак бъде заведено.

В случай че имате нужда от адвокат за изготвянето на писмо-покана до вашия длъжник /във формата на нотариална покана или телепоща със заверка на съдържанието/, то можете да се свържете с нас на посочените телефони в секция контакти.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Събиране на вземания в България

Обезпечение на граждански иск

Конфликт между съсобственици

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz