Дългосрочно пребиваване в България

Статут на дългосрочно пребиваване е една от възможностите, които България предоставя на чужденци – граждани на трети страни, още от 2011г. Това е опция, различна от разрешенията за продължително и постоянно пребиваване. Става въпрос за статут, който позволява пътуване без ограничение на територията на Европейския съюз.

Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на чужденец, който е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на 5 години преди подаване на заявлението за разрешаване на дългосрочно пребиваване. Т.е. най-често е необходимо първоначално чужденецът да получи разрешение за продължително пребиваване. За изчисляване на точната продължителност на 5-годишния период се взема предвид основанието, на което е предоставено пребиваване. Както и отсъствията на кандидата.

След придобиването му статутът на дългосрочно пребиваване е постоянен, доколкото не са възникнали основания за отнемането му.

Кандидатът за статут на дългосрочно пребиваващ трябва да докаже, че разполага за себе си и за членовете на своето семейство с достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане. Размерът им да не по-малък от минималната работна заплата и минималната пенсия. Както и че притежава задължителна здравна осигуровка или застраховка за срока на пребиваване съгласно законодателството на Република България.

Чужденецът, получил статут на дългосрочно пребиваващ, получава разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз. Това разрешение е със срок на валидност 5 години, като при изтичането му се подновява след представяне на заявление.

Разрешението се издава съгласно изискванията на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 година относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни. В полето „тип разрешение“ се отбелязва „дългосрочно пребиваващ в ЕС“.

Въз основа на получения от чужденеца статут, могат да получат разрешение за продължително пребиваване и членовете на неговото семейство.

След изтичане на 5 години, статутът на дългосрочно пребиваващ дава възможност за кандидатстване за българско гражданство.

* Имайте предвид, че чужденците, които посещават или живеят в България, са длъжни да следват и спазват установения в страната правов ред. Да са лоялни към българската държава и да не предприемат действия, с които биха накърнили престижа и честта на българския народ. Липсата на познания за законите на Република България не е оправдание и не е причина за освобождаване от отговорност.

За да получите повече информация за предоставяните от нас правни услуги в областта на имиграционното право, можете да се свържете с нас.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ: Разрешение за достъп до пазара на труда на чужди граждани

Синя карта на ЕС в България

Често задавани въпроси: Регистрация на търговско представителство в България – виза Д, разрешение за пребиваване

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz