Представителство по дела с международен елемент

Предлагаме процесуално представителство по дела между физически и/или юридически лица, едно от които е чуждестранно. Можем да окажем съдействие по всякакви дела – както търговски спорове, така и по дела между граждани. Това включва и производства по събиране на дългове, дела за непозволено увреждане и процедури по признаване и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни и арбитражни решения по реда на Кодекса за международното частно право, Закона за международния търговски арбитраж, Конвенцията за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, и други.

Представляваме своите клиенти по дела, в които международният спор е свързан със събиране на вземания в България, недоставени стоки/услуги или с недвижими имоти.

В случаите когато длъжникът е с адрес/местопребиваване в чужбина, можем да извършим от името на местния кредитор процедурата по снабдяване с удостоверение за признаване на българското съдебно решение или с Европейска заповед за плащане /ако длъжникът е с адрес в страна-членка на Европейския съюз/, с оглед използването им в страната, където е регистриран длъжникът.

 

ПРИЗНАВАНЕ И ДОПУСКАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И АКТОВЕ ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съдействаме на нашите клиенти във връзка с изпълнението на решения на чуждестранни съдилища, постановени в държави-членки на Европейския съюз, които произвеждат директно правно действие в България, както и на решения, които не се признават пряко по дела с международен елемент.

В зависимост от предмета на спора, за някои съдебни решения е необходимо извършването на специфична процедура пред българския съд. Съдът ще издаде съдебен акт по признаване и допускане изпълнението на чуждото съдебно решение, така че то да има изпълнителна сила в България. Едва след постановяване на този акт, кредиторът може да се снабди с изпълнителен лист срещу длъжника и да предприеме изпълнителни действия със съдействието на съдебен изпълнител.

Извършваме от името на нашите клиенти всички видове процедури по признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни съдебни актове в българския съд, включително изготвяме и подаваме всички необходими заявления и молби, осъществяваме процесуално представителство, снабдяване с издадения съдебния акт и официален превод на чуждестранния съдебен акт.

Осъществяваме представителство пред съдебните изпълнители във връзка с изпълнение срещу длъжника.

Съдействаме на кредиторите за снабдяване с Европейска заповед за плащане, удостоверения за европейско изпълнително основание за безспорно вземане, пряко изпълнение по реда на Регламент (ЕС) № 1215/2012, признаване и изпълнение на съдебни решения и издаване на европейско удостоверение за наследство в случаи на наследяване в чужбина и решения по европейско производство за искове с малък материален интерес.

* Разноските, сторени в хода на процедурата по признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни актове в България, могат да бъдат възстановени за сметка на длъжника.

Свържете се с нашата адвокатска кантора за повече информация – контакти.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz