ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

 

Предлагаме консултации по застрахователно право, включително всички въпроси, свързани със сключването, изпълнението и прекратяването на застрахователни договори и относно претенции за изплащане на дължими обезщетения по настъпили застрахователни събития (застраховано и увредено движимо и недвижимо имущество; пострадало или починало лице по сключен договор за застраховка „живот“ и т.н.).

Представляваме нашите клиенти при подаване на писмена претенция пред застраховател, а също и искане застрахователят да изпълни задълженията си по сключен застрахователен договор и да изплати застрахователно обезщетение или сума.

Водим съдебни дела срещу застрахователи за дължими суми на обезщетения по сключени застрахователни договори – „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско на МПС“, договори за застраховка на недвижим имот, договори за медицинска застраховка или застраховка „живот“, договори за туристическа застраховка (застраховка „пътуване зад граница“) и др.

Осигуряваме защита и съдействие на пострадали при катастрофа (пътно-транспортно произшествие) или друг вид злополука при търсене на обезщетение от застрахователя – извънсъдебно или по съдебен ред.

Осъществяваме процесуално представителство на физически и юридически лица пред българските съдилища при завеждане на дело за имуществени и неимуществени вреди срещу застраховател за обезщетение, дължимо вследствие ПТП (катастрофа), злополука, увреждане на имущество (МПС или имот) или друго застрахователно събитие (заболяване или проведено оперативно-болнично лечение и др.).

Предлагаме пълно представителство както на на пострадали при пътно-транспортни произшествия /ПТП/ лица и техни близки, така и на собственици на повредено или отнето имущество (например при кражба на МПС, със сключена полица „Автокаско“) в отношенията им със застрахователи, както и представителство по досъдебни производства пред полицията и прокуратурата и по наказателни дела пред съда срещу извършителя и държавни институции.

Осъществяваме процесуално представителство пред българските съдилища по регресен иск, заведен от застраховател срещу виновното лице за изплатено застрахователно обезщетение на пострадалия.

При решаването на всеки застрахователен казус, нашето адвокатско дружество може да ви предложи следните конкретни юридически услуги:

– Консултация при сключване на застрахователни договори – пълен преглед на предложения ви за подписване застрахователен договор и становище относно права и задължения на страните, както и относно последиците при неизпълнението на договора;

– Консултация и съдействие за предприемане на действия за получаване на обезщетение в случай на възникнало застрахователно събитие;

– Процесуално представителство по дела за обезщетение срещу застраховател при неизплащане на застрахователно обезщетение или в случай че предложеното (или вече изплатеното) обезщетение е прекалено ниско;

– Извънсъдебно представителство пред застраховател за доброволно уреждане на спор относно правото и размера на застрахователно обезщетение;

– Процесуално представителство по дела за обезщетения срещу Гаранционен Фонд;

Предлагаме правна защита и съдействие по казуси, свързани със застраховка на товари и превозни средства, включително: представителство на лица във връзка с претенции, свързани с прилагането на клаузи от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /CMR/; Отказ на застраховател да изплати обезщетение на застраховано лице по застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“; и други.

Свържете се с нас за повече информация – контакти.

Повече информация за делата за обезщетения срещу застрахователи можете да прочетете в следната свързана статия в нашата секция „Блог“:

Дела срещу застраховател – видове, основания, размери на обезщетенията

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz