АРБИТРАЖНИ ДЕЛА В БЪЛГАРИЯ. ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ АРБИТРАЖНИ РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

 

Българското право дава възможност на страните да предвидят, че в случай на спор конфликтът ще бъде решен от частен арбитраж /арбитър или арбитражен съд/, вместо от общия граждански съд.

Арбитражната процедура е едноинстанционно производство и поради бързината си е предпочитана от банки, финансови институции и други кредитори. Арбитражът помага на тези лица да се снабдят в най-кратък срок с изпълнителен лист срещу длъжника, вместо да чакат с години триинстанционно съдопроизводство пред гражданските съдилища.

На теория замисълът на арбитражната процедура е да разреши спорове, възникнали между търговци при неизпълнение на договор.

Броят на арбитражните съдилища в България не е малък, но тези, които се отличават със своя авторитет и качество на съдопроизводството се броят на пръстите на едната ръка. Като такива може да се отличат Арбитражният съд при БТПП и Арбитражният съд при Българската стопанска камара.

Предпоставка за образуване на дело пред арбитражен съд е уговорената между страните по договор арбитражна клауза: клауза, съгласно която при възникване на спор, той ще бъде разгледан от посочен арбитражен съд.

За целта е необходимо страните да уговорят подходяща арбитражна клауза, която се признава от съответния арбитражен съд.

В тази връзка нашето адвокатско дружество може да Ви съдейства изцяло при водене на преговори по договори и изготвяне на арбитражни клаузи.

В случай, че вече имате заложена арбитражна клауза във Вашия договор и е налице неизпълнение на същия, то можем да Ви съдействаме при завеждането на дело срещу длъжника пред избрания съгласно договора арбитражен съд. 

Нашето адвокатско дружество може да Ви асистира с проверка на документацията и подготовка на исковата молба, както и да Ви представлява в съдебните заседания по време на арбитражната процедура до постановяване на арбитражното решение.

След това, въз основата на издаденото арбитражно решение ще се снабдим с изпълнителен лист от компетентния български съд и ще образуваме изпълнително производство срещу длъжника за събиране на дълга.

Ако сте ответник по арбитражно дело, ние можем да Ви помогнем с правна консултация и представителство в арбитражната процедура, като защитим Вашата позиция по заведения иск.

              Представляваме клиенти по дела за отмяна на постановени арбитражни решения, както и по дела за признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни арбитражни решения в България по реда на КМЧП.

Свържете се с нас за повече информация: контакти.

* Това е една от нашите услуги, които включват онлайн консултация.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Екзекватура на арбитражно решение

Европейска заповед за плащане

Признаване и изпълнение на съдебни решения, постановени в държави извън европейския съюз

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz