ДОГОВОРНО ПРАВО. ПОДГОТОВКА НА ДОГОВОРИ, НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ, ПЪЛНОМОЩНИ

Предлагаме всички правни услуги, свързани с подготовката, проверката и промените в проекто-договори или подписани споразумения в сферата на гражданското и търговското право. Предоставяме консултации относно  клаузите на договори за покупка, търговски споразумения, нотариални актове, и др., включително изготвяне на договори по имейл за клиентите, които живеят в чужбина или нямат възможност да дойдат в адвокатската ни кантора.

Провеждаме преговори с отсрещната страна, представляваме своите клиенти  при подписване на договори, включително предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти по чл.19 ЗЗД, нотариални актове за покупка или продажба на недвижими имоти, търговски и потребителски договори, и други. Изготвяме всички видове договори, общи или специални пълномощни, завещания, и други документи, свързани със собственост в България.

ПОДГОТОВКА И СНАБДЯВАНЕ С НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ В БЪЛГАРИЯ

Изготвяме нотариални актове за покупко-продажба, дарение или замяна на недвижими имоти в България, учредяване на ограничени вещни права – право на строеж, право на ползване, сервитут, договорна ипотека, констативен нотариален акт за собственост, констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. В случай че за имота е сключен предварителен договор по чл.19 ЗЗД, но продавачът отказва да прехвърли собствеността, водим дело за сключване на окончателен договор, решението по което производство замества нотариалния акт. В случай че нотариалният акт е изгубен, снабдяваме своите клиенти със заверен препис.

За своите клиенти, които не живеят в България, можем да подготвим и извършим всички необходими правни действия като пълномощници, включително и да изготвим и подпишем нотариалния акт.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПЪЛНОМОЩНО. КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПЪЛНОМОЩНО В БЪЛГАРИЯ 

Изготвяме всички видове пълномощни, включително адвокатски пълномощни, пълномощни за разпореждане с недвижим имот, пълномощни за управление на МПС, продажба на автомобили.

ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРСКО ЗАВЕЩАНИЕ

Съдействаме на нашите клиенти при подготовката на нотариално или саморъчно завещание. Предоставяме консултации относно  рисковете в случаите, когато са възможни конфликти между заветниците и наследниците по закон, както и за избягване на претенции за възстановяване на запазена част от наследството.

За повече информация, свързана с изготвяне на договори, можете да се свържете с нас.

*Подготовка на пълномощни и адвокатски пълномощни са едни от услугите, които включват оналйн консултация.

**Според българското право, безплатен правен съвет може да бъде даден само на роднини на адвоката, на други юристи или на социално-слаби граждани.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz