НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО. ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ

Съдействаме и консултираме нашите клиенти по всякакви казуси, свързани с българското наследствено право: определяне на наследствени квоти, съставяне на завещание, делба на наследство, възстановяване на запазена част, отказ от наследство, приемане на наследство по опис, и други.

Извършваме проверка и издирваме местно имущество, когато починалият наследодател е чужд гражданин и е оставил наследници в чужбина /събираме информация за неговите имоти в България, дялове от местни дружества, пари в български банкови сметки, МПС и движимо имущество/; представяме на заинтересуваните страни правен анализ и становище относно собствеността върху наследственото имущество според разпоредбите на българското наследствено право; снабдяваме наследниците с преписи от актове за смърт и удостоверения за наследници в България.

Можем да подготвим и подадем в местните съдилища искове за наследство и наследствен дял, включително и по спорове между наследници, спорове за запазена част от наследство и др. След като наследствената маса е разпределена, можем да помогнем на наследника да продаде своето придобито наследствено имущество и да съберем от негово име продажната цена.

Можем да изготвим и регистрираме завещания, като консултираме своите клиенти относно начина на разпределение на имуществото по начин, който да не създаде конфликти между наследниците.

За повече информация за предлаганите от нас адвокатски услуги, можете да се свържете с нас.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz