ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

Предлагаме консултации по застрахователно право, включително всички въпроси, свързани със сключването, изпълнението и прекратяването на застрахователни договори и относно настъпили застрахователни събития. Представляваме нашите клиенти при подаване на писмена претенция пред застраховател, а също и искане застрахователят да изпълни задълженията си по сключен застрахователен договор и да изплати застрахователно обезщетение или сума и водим дела срещу застрахователи.
Осигуряваме защита и съдействие на пострадали при катастрофа или друг вид злополука. Осъществяваме процесуално представителство на физически и юридически лица пред българските съдилища по застрахователни дела срещу застраховател за обезщетение, дължимо вследствие катастрофа, злополука или друго застрахователно събитие.
Предлагаме пълно представителство на пострадали при пътно-транспортни произшествия /ПТП/ лица и техни близки в отношенията им със застрахователи, по наказателни дела срещу извършителя и държавни институции. Осъществяваме процесуално представителство пред българските съдилища по регресен иск, заведен от застраховател срещу виновното лице.

Предлагаме правна защита и съдействие по казуси, свързани със застраховка на товари и превозни средства, включително: представителство на лица във връзка с претенции, свързани с прилагането на клаузи от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /CMR/; Отказ на застраховател да изплати обезщетение на застраховано лице по застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“; и други.

Свържете се с нас за повече информация – контакти.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz