Българско гражданство. Пребиваване в България

България е предпочитана дестинация за чужденците, търсещи установяване в Европейския съюз. Страната предлага облекчен режим за получаване на право на пребиваване, а след това и българско гражданство. Особен интерес в последните години предизвикват програмата за българско гражданство чрез инвестиции, и пребиваване в България чрез инвестиции. По тези програми чужденец може да стане гражданин на Европейския съюз за по-малко от 3 години.

Чужденците, пребиваващи в България, са носители на всички права и задължения, установени в българското законодателство и подписаните от България международни договори, с изключение на тези права и задължения, за които се изисква българско гражданство.

Имиграционното законодателство в България, което се отнася до правния статут на чужденците, получи сериозно развитие след 2007г., когато България стана член на Европейския съюз. Следва да се съобразят както нормите на националното законодателство /Закона за чужденците, Закона за българското гражданство, подзаконовите нормативни актове/, от една страна, така и регламентите и директивите на ЕС, свързани с политиката за свободно движение в рамките на Европейския съюз.

Откакто България е член на Европейския съюз са налице различни правила за влизане, пребиваване и напускане на България, които се прилагат по отношение на лица-граждани на държави-членки на ЕС, като тези правила се различават от съществуващите правила и условия, при които граждани на други страни по света могат да посетят България.

Имиграция в България – правни услуги

Предлагаме правни услуги във всички области на законодателството, свързано с имиграция в България. Можем да разделим тези услуги в следните няколко групи:

–Юридически услуги, свързани с придобиване на българско гражданство: програма «българско гражданство чрез инвестиция» – стандартна и бърза програма за придобиване на гражданство /поискайте безплатно брошура „Инвестиции и българско гражданство“ тук/; българско гражданство по произход; българско гражданство чрез натурализация;

– Правни услуги за лица, които желаят да пребивават/живеят в България дългосрочно: постоянно пребиваване/програма за постоянно пребиваване чрез инвестиция; програма за пребиваване чрез откриване на търговско представителство към БТТП /поискайте безплатно брошура „Пребиваване в България чрез откриване на търговско представителство“ тук /; пребиваване като член на семейството, и други/; продължително пребиваване; дългосрочно пребиваване /статут на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз/;

– Юридически услуги, свързани с получаване на виза тип “D” за имиграция в България /виза Д/;

– Правни услуги, свързани с кандидатстване за виза тип „C“ за краткосрочно посещение в България;

– Юридически услуги, свързани с лица, които ще кандидатстват за виза тип „А“ за транзитно влизане в България, по време на тяхното пътуване до трета държава

* Имайте предвид, че чужденците, които посещават или живеят в България, са длъжни да следват и спазват установения в страната правов ред, да са лоялни към българската държава и да не предприемат действия, с които биха накърнили престижа и честта на българския народ. Липсата на познания за законите на Република България не е оправдание и не е причина за освобождаване от отговорност.

ПОВЕЧЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ В НАШИТЕ СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Постоянно пребиваване в България чрез инвестиции в държавни ценни книжа – стъпки, процедура

Често задавани въпроси: Регистрация на търговско представителство в България – виза Д, разрешение за пребиваване

Постоянно пребиваване в България по произход

Установяване на граждани на ЕС в България

Постоянно пребиваване в България – ползи и предимства

Синя карта на ЕС в България

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz