КОРПОРАТИВНО ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 Предлагаме всички правни услуги в сферата на корпоративното право, свързани с регистрацията, преобразуването, прекратяването и ликвидацията на български търговски дружества /включително: събирателно дружество – СД, дружество с ограничена отговорност – ООД, командитно дружество – КД, командитно дружество с акции – КДА, акционерно дружество – АД/ и еднолични търговци /ЕТ/, както и сдружения и фондации.

За нашите чуждестранни клиенти предлагаме услугите, свързани с регистрация на фирма и онлайн, като не е задължително те да посещават България*. Извършваме съдействие при всички процедури по Закона за търговския регистър. Предлагаме пълно правно обслужване на вече регистрирани дружества, включително изготвяме и подаваме документи за промяна на обстоятелства, публикуване на годишните финансови отчети, покупко-продажба на дружествени дялове, преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или промяна на правната форма, и други.

– Трансгранично преобразуване на дружества с ограничена отговорност, регистрирани в Европейския съюз : Предлагаме комплексни правни услуги, свързани с всички видове трансгранично преобразуване /вливане, сливане/, в съответствие с Директива 2005/56/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност. Консултираме нашите клиенти при необходимост от удостоверение за законосъобразност на преобразуването, прехвърляне на пасиви и активи, доклад на проверител за проверка на преобразуването и капитала, и други. В случай че желаете да преместите своя бизнес и адреса/седалището на компанията си в България, свържете се с нас.

Осъществяваме пълно правно обслужване при сделки с търговски дружества – продажба или друг вид придобиване на дружествени дялове или акции от български компании, апорт /непарична вноска/, покупко-продажба на предприятие, преобразуване. При подготовката на тези сделки  извършваме правен анализ на учредителните документи на дружествата, изследваме тяхното състояние, проучваме портфолиото на компанията, съветваме клиента относно възможните варианти за придобиване, с цел постигане на оптимални финансови резултати и избягване на прекомерни данъци, такси и други разходи. Подпомагаме своите клиенти при преговори с отсрещната страна.

Предлагаме правни консултации и съдействие за провеждането на Общи събрания на съдружници или акционери в дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, политически партии и т.н., а също и във връзка с организирането на дружествените книги, издаването на временни удостоверения, отпечатването на акции.

Предлагаме правни консултации във връзка с производството по несъстоятелност, както и съдебно представителство по дела за обявяване в несъстоятелност. Занимаваме се и с доброволна ликвидация на български дружества, както и с процедурата по разпределение на дружественото имущество в процеса по ликвидация.

Осъществяваме представителство и в казусите, свързани с изключване или напускане на съдружник, съдебно оспорване на взети решения от органи на юридическото лице, предявяване на претенции срещу действия на управител, съдружник и др.

Предлагаме пълен спектър правни услуги по регистрацията на юридически лица с нестопанска цел, включително, но не само: сдружения, фондации, политически партии, спортни клубове.

За клиентите, които търсят дългосрочно обвързване, предлагаме гъвкави абонаментни планове за правно обслужване.

Съдействаме на нашите клиенти, когато търсят свързани услуги: счетоводно обслужване, преводи и легализации, нотариални услуги, наем на адрес на управление и офис, експерт-оценител на недвижими имоти, и много други.

* Това са едни от правните услуги на нашето адвокатско дружество, които включват онлайн правен съвет.

 

Свържете се с нас за повече информация – контакти.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz