СЪДЕБНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Осъществяваме процесуално представителство пред българските съдилища, като представляваме нашите клиенти /като ищци, ответници или трети лица/ във връзка с всякакви граждански и търговски дела, включително в сферата на договорното право, събирането на задължения, искове произтичащи от непозволено увреждане /деликт/, неизпълнение, неосъществено строителство или разваляне на договори – покупко-продажба  на недвижими имоти, вещноправни спорове, спорове за наследство, спорове при развод, и други. 

При необходимост осигуряваме в полза на своите клиенти предварително обезпечение на иска /чрез запор, възбрана или друга обезпечителна мярка върху активи на длъжника/, извършваме първоначална проверка на имуществото на ответника. По-долу сме описали по-подробно основните области, в които практикуваме:

Искове, произтичащи от непозволено увреждане: Предлагаме правни консултации по казуси, свързани с непозволено увреждане, вкл. при телесни повреди /вреди от престъпления, трудови злополуки или пътни произшествия/ и при имуществени вреди/претърпени щети и пропуснати ползи/. Представляваме своите клиенти по дела за клевета и обида, включително по искове за обезщетения за клевети, инициирани от и срещу журналисти, медии, публични личности.

– Съдебно представителство по застрахователни искове: Предлагаме съдействие на застраховани лица и пострадали от пътно-транспортни произшествия и от други инциденти. Предлагаме съдебно представителство по искове за застрахователни обезщетения срещу застрахователни компании за всякакви вреди, оспорвания на откази на застрахователни компании за изплащане на обезщетения, подготовка и подаване на искове за вреди по Кодекса на застраховането и др.

– Съдебни спорове относно недвижими имоти: Водим всички видове граждански дела, свързани със спорове за собственост – вещни искове, включително за собственост; ревандикационни искове, негаторни искове, владелчески искове, възражения за изтекла придобивна давност, облигационни искове, включително искове за обявяване на предварителен договор за окончателен по чл.19 ЗЗД; искове, свързани с учредено право на строеж; искове за връщане на платената цена, както и обезщетение при евикция, искове, свързани с некачествено изпълнени СМР, и други.

– Изпълнителни дела: Образуването на изпълнително производство срещу активи на длъжника е логичната стъпка след края на делото, по което изпълнителният лист е вече издаден, когато длъжникът продължава да не плаща доброволно. Чрез извършване на принудително изпълнение върху наличните активи на длъжника от страна на съдебния изпълнител, той събира дълга и го превежда на взискателя-кредитор. Предлагаме правно представителство във връзка със снабдяване с изпълнителен лист, образуване на изпълнителни дела пред държавни или частни съдебни изпълнители в България и събиране на дълга. За да постигнем успешно събиране на дълга, по искане на нашите клиенти изследваме активите на длъжника и търсим предварително обезпечение върху тях още във фазата на съдебното производство, като обезпечение на бъдещ или вече предявен иск.

– Търговски дела: Предлагаме процесуално представителство по търговски дела от/срещу местни търговски дружества във връзка с изпълнение/неизпълнение на  търговски сделки; разваляне на търговски договори; правно представителство по искове на съдружници срещу решения на Общото събрание на дружеството, по искове срещу управители и съдружници; искове, свързани с напускане на дружеството, прекратяване участието на съдружник и др.

Несъстоятелност  и ликвидация: Предлагаме правно представителство за иницииране на процедури по ликвидация и производства по несъстоятелност,  участие в същинската процедура по несъстоятелност и в разпределението на активите, притежавани от предприятието-длъжник. В  нашата практика представляваме и чуждестранни кредитори на местни дружества, където защитаваме правните и финансови интереси на своите клиенти пред съда и пред назначения синдик във връзка с разпределението на имуществото.

– Представителство на длъжници по потребителски и ипотечни кредити: Предлагаме правни консултации и представителство във всички случаи, когато имате нужда от юридическа защита във връзка с потребителски или ипотечен кредит от банка, фирма за бързи кредити или друга финансова институция. Представляваме длъжници пред частни съдебни изпълнители по образувани изпълнителни производства. Водим преговори с кредитори за предоговаряне на необслужвани кредити, и за извънсъдебно решаване на възникнали спорове между длъжници и кредитори, като се борим за най-добрите условия за уреждането на отношенията на клиента с кредитора.
Осъществяваме и процесуално представителство по съдебни и/или арбитражни дела, инициирани от, или заведени срещу банки, фирми за бързи кредити и други финансови институции, включително в случаите на неразрешени спорове относно необслужвани потребителски или ипотечни кредити, както и в случаи на евентуална търговска несъстоятелност. Извършваме процесуално представителство пред КЗП във връзка с жалби за неравноправни клаузи в сключени договори за потребителски кредити.

– Семейни и наследствени спорове:  Предлагаме правно съдействие и процесуално представителство в процедури по развод в българските съдилища, както и производства свързани с делба на активи при развод; съдебни дела за родителски права, дела за произход и издръжка. Консултираме нашите клиенти относно техните наследствени права и осъществяваме представителство в случаите на делба на наследство /доброволна или съдебна/.

– Дела за домашно насилие: Предлагаме подготовка и подаване в съда на заявления по чл.7 и чл.8 от Закона за защита от домашно насилие;  предлагаме пълно правно представителство на заявителите или ответниците пред съда по такива процедури.

– Правно съдействие срещу доставчици на стоки и услуги: Предлагаме правна помощ и процесуално представителство във връзка с дела срещу „Топлофикация“ ЕАД, „Софийска вода“ АД и други местни доставчици на стоки и/или услуги.

* Това е една от нашите услуги, които включват онлайн консултация.

** Според закона, безплатен съвет може да бъде даден само на роднини, други юристи или социално слаби граждани.

Свържете се с нас за повече информация: контакти.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz