ВЕЩНО ПРАВО. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме пълната гама юридически услуги в сферата на вещното право, включително във връзка с инвестициите в недвижими имоти в България и извършването на сделки с тях.

На своите клиенти – купувачи предлагаме пълен правен анализ на харесания недвижим имот, проверка за наличие на тежести, ипотеки, възбрани, вписани искови молби, неплатени или висящи данъчни задължения и т.н.; проверяваме градоустройствения статут на имота, заснемането му по кадастрална карта.

Преговори и изготвяне на нотариални актове: От името на клиента ние вземаме участие и провеждаме преговори с отсрещната страна и с трети лица, изготвяме предварителни договори и нотариални актове. Предлагаме пълно юридическо представителство на продавачи и купувачи на недвижими имоти в България, съдействаме с цел сигурно плащане на цената на имота през доверителна сметка и т.н. Представляваме клиенти, които поради местонахождението си в чужбина или поради други пречки нямат възможност да участват лично при сключване на сделката.

Можем да консултираме, да подготвим и да проверим документите, свързани с учредяване, прехвърляне и прекратяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти в България  – вещно право на строеж, право на преминаване, сервитути, право на ползване и т.н.

Регистрация в данъчните служби, в Службата по Кадастър и в Регистър Булстат: Извършваме всички необходими регистрации на извършената покупко-продажба в местните данъчни служби, регистър Булстат, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на територията на цялата страна. В случаите на продажба на имота /независимо дали е къща, апартамент или парцел земя/, извършваме регистрация в съответната община от името на продавача, за да е сигурно, че относно имота няма да бъдат начислени данъчни задължения.

Представителство при продажба на недвижим имот в България: Ако желаете да продадете вашето недвижимо имущество тук, но имате нужда от правен съвет и представителство за това, ние можем да ви помогнем с процеса по продажбата. Въпреки че, ние не сме финансови консултанти, ние можем ви дадем насока като да опишем приблизителни рамки на реална цена, която е възможно да бъде постигната от продажбата на Вашия имот, да проверим имота, за да подсигурим безпроблемна сделка и да ви представляваме в целия процес, и при необходимост да подпишем от ваше име в качеството ви на продавач новия нотариален акт.

Ние предлагаме и правно съдействие в разрешаването на проблеми с български имоти във връзка със Закона за Кадастъра и Имотния регистър, проблеми с имотни граници, неуредени регулационни сметки, вписвания на апартаменти, къщи и парцели в АГКК, както и подготовка и снабдяване с цялата необходима документация.

Свържете се с нас за повече информация – контакти.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz