ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ

Съдействаме и консултираме нашите клиенти по всякакви казуси, свързани с българското наследствено право: определяне на наследствени квоти, съставяне на завещание, делба на наследство, възстановяване на запазена част, отказ от наследство, приемане на наследство по опис, и други.

Извършваме проверка и издирваме местно имущество, когато починалият наследодател е чужд гражданин и е оставил наследници в чужбина /събираме информация за неговите имоти в България, дялове от местни дружества, пари в български банкови сметки, МПС и движимо имущество/; представяме на заинтересуваните страни правен анализ и становище относно собствеността върху наследственото имущество според разпоредбите на българското наследствено право; снабдяваме наследниците с преписи от актове за смърт и удостоверения за наследници в България.

Можем да подготвим и подадем в местните съдилища искове за наследство и наследствен дял, включително и по спорове между наследници, спорове за запазена част от наследство и др. След като наследствената маса е разпределена, можем да помогнем на наследника да продаде своето придобито наследствено имущество и да съберем от негово име продажната цена.

Можем да изготвим и регистрираме завещания, като консултираме своите клиенти относно начина на разпределение на имуществото по начин, който да не създаде конфликти между наследниците.

 

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz