ДАНЪЧНО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС. ТРУДОВО ПРАВО

Предлагаме консултации по действащото данъчно законодателство в България, както и процесуално представителство по обжалване на всякакви актове, издадени от българските административните органи – Министерски съвет, кметове, областни управители, директори на институции, и др. консултации по данъчно право.

Представляваме своите клиенти при обжалване на наказателни постановления, издадени по Закона за административните нарушения и наказания, и обжалване на индивидуални административни актове или решения, данъчни постановления, постановления на публични изпълнители, наказателни постановления на граничния контрол, наказателни постановления на Инспекцията по труда, на Пътна полиция, на ХЕИ, както и постановления, издадени от местни общински и данъчни органи.

Занимаваме се с процедури, свързани със снабдяването с административни разрешения и лицензи, както и във връзка с подготовка на заявления за регистрационни и лицензионни режими – включително и за търговски обекти, категоризация на туристически обекти, на таксиметрови услуги, за производство на алкохолни напитки, за въздушни превозвачи, за публичен превоз на пътници и товари в България, и  всякакъв вид търговска дейност, която се нуждае от регистрация или лиценз. Можем да извършим процедури за регистрация по Закона за здравето; по Закона за защита на лични данни; по Закона за медицинските изделия; по Закона за туризма.

Предлагаме и правно представителство и съдействие по процедури по Закона за публично-частното партньорство и Закона за обществените поръчки, включително и относно документацията за участие в публични процедури; подготовка и консултиране във връзка с изпълнението на вече сключени договори; представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд в производства по гореописаните закони.

ТРУДОВОПРАВНИ СПОРОВЕ И РЕГУЛАЦИИ НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ

Предлагаме изготвяне и правен преглед на трудови договори, както и на другата свързана документация, необходима на работодатели за организация на трудовата дейност /вътрешни правилници, граждански или трудови договори, декларации за конфиденциалност и др./. Извършваме процесуално представителство по трудовоправни спорове във връзка с дисциплинарни наказания, уволнения или съкращения, претенции за трудови обезщетения и други в българските съдилища съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

БЪЛГАРСКИ ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ.  ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ СТАНОВИЩА

Ако имате нужда от правна консултация или тълкуване на норми на българското право, можем да ви помогнем с изготвяне на експертно становище по поставени от вас въпроси. Извършваме пълно проучване по зададени от клиента юридически казуси или запитвания относно българското право, като изготвеното становище може да послужи по висящи съдебни дела в чужбина /когато тези въпроси засягат законодателството в България/.

Можем да действаме като правни експерти, ако бъдем назначени от съда във Вашата страна, като представим тълкуване на българското право във връзка с повдигнати правни спорове.

За повече информация, можете да се свържете с нас.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz