ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. МЕДИЙНО ПРАВО. КОНКУРЕНТНО ПРАВО. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В нашата практика се занимаваме със защита на интелектуална и индустриална собственост и авторски права в България.

Можем да предложим правен съвет и съдебно представителство на автори, артисти, художници, научни откриватели и създатели във връзка със сферата на тяхната дейност. В този кръг на нашата дейност като адвокати осигуряваме представителство по съдебни искове за защита на авторски права, както и изготвяне на съдебни и извънсъдебни споразумения за прекратяване на подобни спорове.

Предлагаме подготовка на необходимите документи, свързани с регистрацията на търговски марки и други обекти на индустриална собственост в българското Патентно ведомство. Изготвяме лицензионни споразумения и франчайзинг-договори.

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА. ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ ПО СПОРОВЕ МЕЖДУ МЕДИИ

Предлагаме пълно правно обслужване в сферата на медийното право; извършване на регистрационни процедури по Закона за радиото и телевизията  и Закона за електронните съобщения, както и свързаното международно законодателство – Европейската директива за трансгранична телевизия и съответните регулации и директиви; регистрация и лицензиране на местни и чуждестранни телевизионни оператори и телевизионни програми.

 

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Извършваме правни консултации по Закона за защита на конкуренцията, подготовка на документи, свързани с уведомления и заявления за разрешения, издавани от Комисията за защита на конкуренцията. Предлагаме правни консултации относно нелоялна конкуренция, монополни и картелни позиции и състояния на дружества. Извършваме пълно правно обслужване при кандидатстване по обществени поръчки.

Свържете се с нас за повече информация: контакти.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz